a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   a

DIN A3 jest jednym z rozmiarów arkusza papieru, uznaje się go za standardowy wymiar stosowany powszechnie w drukarstwie oraz rysunku technicznym. Wymiary formatu A3 to 297×410 milimetrów i jest określony międzynarodową normą ISO 216, która definiuje wszystkie formaty serii A (od A0 do A10). Powierzchnia formatu A3 równa jest 0,125 metra kwadratowego, czyli 125 cm2. Gdyby wyrazić powierzchnię formatu A3 w pikselach, byłaby ona równa 3508px x 4961px, natomiast w punktach wynosi 841,9pt x 1190,6pt.
Warto zwrócić uwagę, że szerokość formatu A3 odpowiada długości formatu A4, a z kolei jego długość – szerokości A2.

A3D jest jednym z systemów generowania dźwięku przestrzennego, który został opracowany przez firmę Aureal Semiconductor. Technika ta pozwala uzyskać trójwymiarowy dźwięk przy zastosowaniu dwóch głóśników i jest powszechnie stosowana w nowoczesnych kartach dźwiękowych oraz grach komputerowych. Wrażenia słuchowe wywoływane są za pomocą pozycjonowania dźwięku (przy zastosowaniu czterech głóśników jest on realizowany tylko przez dwa przednie głośniki, tyle jedynie wzmacniają efekt przestrzenności). Pomiędzy firmą Aureal3D a Creative Labs pod koniec lat 90. rozgorzał spór o wykorzystanie i naruszenie patentów, który ze względu na wysokie koszty doprowadził firmę Aureal do ogłoszenia w roku 2000 bankructwa. Natomiast firma Creative Labs zaprzestała rozwoju tej technologii.

DIN A4 jest to standardowy format rozmiaru papieru, ustalony przez Niemiecki Instytut Norm. Format ten jest także stosowany w 216 definicji norm EN ISO 216 jako podstawowy format rozmiaru papieru. W formatach DIN wielkości zaczynają się od liter A do D włącznie oraz ponumerowane są w zależności od wielkości cyframi od 0 do 10 włącznie. Dla wszystkich oznaczeń wielkości podawane są z dokładnością co do milimetra.

AAA jest określeniem rozmiaru ogniwa galwanicznego o kształcie walcowatym, którego długość wynosi około 44,5 mm a średnica 10,5 mm. Napięcie baterii AAA wynosi 1,5V, natomiast akumulatora 1,2V. Baterie AAA klasyfikuje się także jako LR03, 24A, R03, MN2400, AM4, UM4, HP16 oraz micro, a w Polsce popularnie nazywa się bateriami małymi lub cienkimi paluszkami. Baterie i akumulatory w tym rozmiarze najczęściej stosuje się do małych urządzeń elektronicznych, takich jak piloty, odtwarzacze mp3, kamerki cyfrowe, lampki rowerowe etc. Dzięki rozwojowi układów elektronicznych urządzenia, które wcześniej zasilane były bateriami AA, są projektowane pod kątem użycia baterii AAA (np. myszy bezprzewodowe, klawiatury komputerowe, etc.).

Termin „abandomware” wywodzi się z języka angielskiego (abandon – opuszczony, porzucony, ware – towar, usługa) i oznacza oprogramowanie, które nie jest sprzedawane przez jego twórców. Określenie odnosi się także do produktów, które przestały być rozwijane i wspierane przez firmy posiadające do nich prawa. Przy czym termin nie obejmuje starszych wersji wciąż dystrybuowanych i rozwijanych produktów. Część z „porzuconych” programów, w tym gier komputerowych, cieszy się dużym zainteresowanie i z powodzeniem można odszukać je w Internecie, choć w większości państw europejskich pobieranie i wykorzystywanie „abandomware” jest nielegalne ze względu na prawa autorskie. Zasadniczo jednak administratorzy ani użytkownicy tego typu programów nie są ścigani, a samo pojęcie „abandomware” jest raczej nieformalne. W prawie spotykane jest inne określenie – „dzieła osierocone” (ang. orphan works), które odnosi się wyłącznie do programów, których producenci ogłosili bankructwo nie odsprzedając wcześniej praw autorskich.

Skrót wywodzi się z angielskiego słowa „abbreviation” (dosł. skrót) i jest jednym ze znaczników języka HTML. Skrót „abbr” służy do zaznaczaniami skróconych form wyrazów (np. ” itd.” – i tak dalej, „zob.” – zobacz), użycie znacznika „<"a">” dostarcza istotnych informacji nie tylko przeglądarkom internetowym, ale także różnego rodzaju translatorom.

W konwencjonalnej gazecie „above the fold” opisuje część, która znajduje się nad fałdą, a więc bezpośrednio przyciąga uwagę czytelnika.

Podobnie jest w internecie: Tutaj „Above the Fold” opisuje tę część strony internetowej, która prezentuje się internautom bez przewijania. Obszar ten jest jednak bardziej zmienny niż w przypadku nośnika druku, ponieważ zmienia się w zależności od wielkości i rozdzielczości ekranu.

Termin „abuse” (ang. nadużycie) powszechnie funkcjonuje w społeczności internetowej i oznacza zespół zachowań sprzecznych z prawem, kulturą osobistą oraz netykietą, takich jak spamowanie, trollig, zapychanie skrzynek pocztowych, włamania i ataki do systemów itp. Wszystkie działania internetowe o szkodliwym charakterze i mieszczące się w definicji „abouse” powinny być zgłaszane do administratorów sieci,

Punkt dostępu jest to urządzanie, dzięki któremu użytkownik może uzyskać (najczęściej bezprzewodowy) dostęp do sieci komputerowej. Punkt dostępu stanowi zazwyczaj most, czyli rodzaj łącznika, pomiędzy siecią przewodową, a bezprzewodową, w związku czym powinien być wyposażony w dwa minimalnie dwa interfejsy sieciowe: bezprzewodowy, obsługujący standard IEEE 802.11 oraz przewodowy, umożliwiający połączenie z siecią standardu IEEE 802.3 (ethernet) bądź modemem DSL. Punkt dostępowy zapewnia dostęp do sieci jednocześnie wiele urządzeń (komputerów, laptopów, smartfonów etc), jednym z zadań jest kontrola czasu dostępu oraz transmisji danych. Punkty dostępu cechują się także zasięgiem, który zależy od rodzaju użytej anteny oraz jej umiejscowienia, różne urządzenia oferują także różne szybkości przesyłania danych, na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru sprzętu.

Skrót ACL pochodzi z angielskiego Access Control List (lista kontroli dostępu) i oznacza system zabezpieczeń powszechnie stosowany na dyskach twardych w formacie NTSF. W systemach uniksowych, do jaki należą system Windows NY, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, ACL umożliwia rozbudowaną kontrolę nad plikami oraz zapewnia administratorom wgląd w możliwości ingerencji w pliki przez pozostałych użytkowników. Dzięki liście kontroli dostępu można definiować uprawnienia dowolnych użytkowników oraz określać ich zakres dostępu do plików.

Pojęcie ACPI wywodzi się z angielskiego i oznacza zaawansowany interfejs zarządzania konfiguracją i energią (ang. Advanced Configuration and Power Interface) i oznacza otwarty standard zarządzania energią. ACPI został opracowany przez firmy Intel, Microsoft oraz Toshiba, do współpracy dołączyły później także firmy HP Inc. (od 1.11.2015 roku Hewlett-Packard Company) oraz Phoenix. Standard ten został po raz pierwszy ogłoszony w 1996 roku, a pierwszym systemem operacyjnym, który go obsługiwał był system Windows 98, współcześnie ACPI jest automatycznie aktywowane podczas instalacji systemu operacyjnego. APCI w porównaniu ze wcześniejszym standardem APM znacznie zwiększa możliwości zarządzanie energią oraz umożliwia kontrolowanie jej przepływu do różnych części i urządzeń peryferyjnych komputera. Zaletą ACPI jest to, że to system operacyjny a nie BIOS odpowiada za zarządzają energią, dzięki czemu użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie pracy określać, jakie urządzenia mają być włączone, a które wyłączone. Dzięki temu komputer nie wyłącza się podczas pracy (np. wyświetlania prezentacji bądź oglądania filmu).

ACTA to skrót od Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

Własność intelektualna jest dostępna w formie cyfrowej w Internecie. Filmy, muzyka i teksty są rozbite na zera i jedynki. Posiadacze praw, tacy jak artyści, wydawcy muzyki i przemysł filmowy, stają naprzeciwko organizacji praw obywatelskich w gorzkim sporze.

ACTA była międzynarodową próbą wprowadzenia prawa autorskiego do ery cyfrowej na poziomie międzynarodowym. Podobnie jak wiele poprzednich podejść, był on jednak ostro krytykowany i poniósł klęskę. Głównym punktem dyskusji było nie tylko samo prawo autorskie. Sposoby przestrzegania i monitorowania prawa były krytykowane jako zagrażające wolności słowa.

Skryptowy język programowania, używany do sterowania różnego rodzaju animacjami, klipami, gifami etc, oparty o standard ECMAScript. Obecna składnia Action Script, umożliwiająca programowanie we Flashu, pojawiła się po raz pierwszy we Flash 5 i została określona mianem Action Script 1.0 Flash 6 (MX) i wciąż jest rozwijana w celu poprawienia kontroli programistycznej. Składnia Action Script przypomina nieco język Java Script i rozwijana jest na potrzeby programu Flash Animation Studio. Najnowsza wersja Action Script opatrzona została numerem 3.0, umożliwia ona nie tylko tworzenie własnych klas, ale jest w ogóle zorientowana obiektowo. Kod Action Script jest zapisywany wraz z animacji w pliku w formacie FLA. Action Script zaprojektowano pod kątem kontroli i tworzenia animacji, pozwala na tworzenie obiektów zaawansowanych (nawet gier czy całych stron), jako narzędzie programistyczne daje ogromne możliwości, ale jednocześnie jest trudne do opanowania.

Jest to usługa katalogowa systemu Windows, która umożliwia zarządzanie składnikami oraz użytkownikami sieci komputerowej. Active Directory zostało ogłoszone w 1999 roku, krótko przed premierą systemu Windows 2000. W usłudze katalogowej informacje są grupowane na podstawie hierarchii, najmniejszą jednostką stanowią tzw. liście, które umieszczane są w kontenerze, będącym jednostką organizacyjną. Liście wraz z kontenerami zorganizowane są w domeny, które mogą tworzyć strukturę drzewa. Zbiór domen zorganizowanych w drzewa potocznie nazywa się lasem. W Active Directory przechowywane są nazwy i hasła kont użytkowników, serwery, katalogi sieciowe etc., a sama usługa pozwala na autoryzację dostępów (lub odmowę) do wszystkich obiektów udostępnionych w sieci. Prawa dostępu są określane przez administratorów.

Aktywna matryca jest technologią powszechnie stosowaną w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych (LCD). Działanie aktywnej matrycy polega na kontrolowaniu przez odpowiedni tranzystor widocznych na ekranie pikseli – każdemu pikselowi odpowiada jeden tranzystor. Dzięki temu układowi aktywne matryce lepiej sprawdzają się podczas odwzorowaniu obrazu, a przede wszystkim ruchu. Aktywne matryce cechują się także dobrymi kątami widzenia, dzięki którym obraz widoczny jest na ekranie nie tylko wtedy, gdy patrzy się na niego centralnie. Technologia aktywnej matrycy została opracowana przez Bernarda J. Lechner. Pojęcie „active matrix” pojawiło się w literaturze fachowej już w 1975 roku.

Jest to technika multimedialna, która została wymyślona przez firmę Microsoft. Active Movie umożliwia wykorzystanie we wszelkich aplikacjach zarówno dźwięku, jak i obrazu, znajdując szerokie zastosowanie w codziennej pracy z komputerem. Technika pozwala na odtwarzanie strumienia audio zapisanego w formacie .mps bądź .wav, a także wideo, zapisanego w formacie .mpeg, .avi.

Aktywny setup jest mechanizmem, który znacznie upraszcza oraz przyspiesza proces instalacji i pozwala użytkownikowi na instalowanie tylko wybranych komponentów oprogramowania. Instalacja wykorzystująca aktywny setup przebiega fazami, w pierwszej fazie użytkownik pobiera program zarządzający przebiegiem instalacji, w kolejnej ma możliwość zaznaczania komponentów, które chce zainstalować. Trzecia faza to automatyczne pobieranie przez instalator odpowiednich modułów oraz instalacja. Dzięki małym rozmiarom instalatora oraz możliwości decyzji, użytkownik może w pełni konfigurować programy, zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, a razie potrzeby może w każdej chwili doinstalować brakujący moduł. Do pomyślnego przebiegu instalacji oraz pobrania komponentów potrzebny jest użytkownikowi dostęp do Internetu. Przykładem wykorzystania „Active setup” jest instalacja Service Pack XP.

Mianem Active-X określa się zespół reguł i kontrolek, która mogą być używane podczas pisania programów w różnych językach programowania, a także za pomocą takich narzędzi jak C++ czy Java. Active-X umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy programami i jest rodzajem aktywnej wymiany danych. Technologia Active-X powstała głównie z myślą o tworzeniu treści interaktywnych, kontrolki Active-X często wykorzystywane są jako aplety stron WWW.

Skrót Ad oznacza reklamę, czyli jest to serwer reklamowy. Ad serwery są wykorzystywane przez reklamodawców, aby móc ocenić statystycznie ważne dane, które gromadzą się podczas korzystania z reklam przez użytkowników.

Ad serwery wyposażone są w specjalne oprogramowanie, które organizuje dystrybucję i umieszczanie reklam na stronach internetowych oraz trwale dokumentuje zachowania użytkowników.

W przeciwieństwie do reklamy drukowanej, internet oferuje niemal idealne możliwości tworzenia profili klientów i ograniczania marnotrawstwa w reklamie. Jednym ze sposobów dla prostego użytkownika na uniknięcie ciekawostek z dziedziny ekonomii jest usuwanie ciasteczek po każdej sesji.

W sieci ad hoc bezpośrednie połączenie jest nawiązywane pomiędzy dwoma lub więcej urządzeniami końcowymi bez użycia routerów lub innych urządzeń sieciowych. Połączenie bezprzewodowe poprzez sieć WLAN umożliwia wymianę plików. Nie ma potrzeby centralnego sterowania strumieniami danych, ponieważ urządzenia końcowe same przejmują te zadania. Dlatego ta metoda połączenia jest nieodpowiednia dla złożonych aplikacji sieciowych.

Adapter ISDN jest urządzeniem, które umożliwia podłączenie komputera do linii cyfrowej (ang. ISDN to skrót „ang. Integrated Services Digital Network” – sieć cyfrowa z integracją usług) i zapewnia dostęp do usług telekomunikacyjnych. Adapter ISDN nazywany jest również modemem ISDN, choć z punktu widzenia technologicznego jest to określenie niepoprawne. Wyróżniane są dwa rodzaje dostępu do ISDN: podstawowy (dwa kanały transmisyjne B o przepustowości 64 kb/s oraz kanał C o przepustowości 16kb/s) oraz pierwotny (dwa kanały E1 oraz D-channel, każdy o szybkości transmisji danych 64 kb/s). Przy użyciu dwóch kanałów B można osiągnąć szybkość do 128 kb/s.

MHL, czyli „Mobile High-Definition Link”, jest to nazwa standardu audio-wideo, przeznaczonego dla urządzeń mobilnych. Adapter MHL jest to fizyczna przelotka, która pozwala dzięki standardowi MHL na przesyłanie obrazu i dźwięku z urządzenia mobilnego do telewizora czy monitora. Adapter współpracuje z portem microUSB, w który jest obecnie wyposażone wiele urządzeń mobilnych. Po podłączeniu telewizora, monitora, czy projektora do adaptera MHL, włącza się tryb transmisji danych, podczas którego transmiter MHL, wykorzystując złącze MicroUSB, przesyła dane HDMI. Adapter MHL został stworzony przez współtwórcę HDMI, firmę Silicon Image, (SI) jako alternatywa dla standardu HDMI, z myślą o tym, aby w przyszłości mógł być powszechnie stosowany przez różnych producentów urządzeń mobilnych

Tak zwany adblocker jest to program, który automatycznie rozpoznaje i ukrywa reklamy. Dzięki zawartym filtrom program bardzo dobrze radzi sobie z banerami reklamowymi i skutecznie je odfiltrowuje, często blokowane są także reklamy w wyskakujących okienkach.

ADC (ang. analog to digital converter) to układ, który umożliwia konwersję sygnału analogowego na dane cyfrowe. Cały proces przetwarzania ADC odbywa się w trzech etapach: 1) próbkowania, 2) kwantyzacji 3) kodowania. Ponieważ sygnał analogowy jest ciągły w czasie, cały proces zamiany polega na uproszczeniu go i zamienieniu w ciąg liczb. istotne w tym procesie są dwie właściwości: częstotliwość próbkowania sygnału analogowego (mierzona jest w kHz) oraz rozdzielczość sygnału cyfrowego (mierzona w bitach). Dzięki ADC można wprowadzenić do komputera informacje w formie cyfrowej, a dzięki wysokiej częstotliwości próbkowania możliwe jest wiarygodne odwzorowanie później odtwarzanego sygnału.

Jest to rodzaj modułu programu komputerowego bądź aplikacji mobilnej, dzięki któremu możliwe jest rozszerzenie możliwości danego programu. Dzięki instalacji wtyczki użytkownik ma możliwość zmiany zakresu funkcjonalności oprogramowania, decydując o funkcjach, które są dla niego istotne, a z których chce zrezygnować. Wtyczki najczęściej są tworzone przez producenta, choć nie jest to regułą, szczególnie w przypadku otwartego oprogramowania. Programy komercyjne zazwyczaj oferują wtyczki odpłatnie, natomiast w przypadku programów bezpłatnych, użytkownik może korzystać ze wtyczek nieodpłatnie. Zasadniczo użycie wtyczek możliwe jest tylko w przypadku posiadania oryginalnego oprogramowania, choć niektóre add-ony mogą pełnić funkcję samodzielnych aplikacji. Należy jednak pamiętać, że kontynuacje serii (np. gier komputerowych) nie są klasyfikowane jako wtyczki (np. wszystkie kolejne wydania gry Fifa – 2015, 2016, 2017, czy Need For Speed są osobnymi tytułami, a nie add-onami).

Książka adresowa jest to elektroniczny spis kontaktów, który umożliwia łatwy wybór odbiorcy poczty elektronicznej i wysłanie korespondencji, także seryjnej. Książki adresowe bardzo często są elementami programów i kont pocztowych, a także różnego rodzaju terminarzy elektronicznych (ang. scheduler).

1. Protokół sieciowy umożliwia konwersję adresów IP na adresy sprzętowe (adres MAC), stosowane w sieciach Ethernet, a także pozwala na odpytywanie o adresy fizyczne wykorzystywane w technologiach takich jak Token ring cz FDDI. Zadaniem protokołu ARP jest wysyłanie prośby do komputerów w danej sieci, aby maszyny o określonym IP odpowiedziały wysyłając swój adres MAC. W każdym komputerze, jaki jest podłączony do sieci, tworzona jest tablica ARP, stanowiąca rodzaj bazy danych adresów IP powiązanych z adresami MAC, komputer zapamiętuje wszystkie adresy, z którymi już nawiązał komunikację, dzięki czemu redukuje się liczbę wysyłanych zapytań. 2. Drugim znaczeniem terminu ARP jest polecenie systemu Windows, które umożliwia odczytywanie adresów MAC komputerów zapamiętanych i umieszczonych na tablicy lokalnej.

Admin C jest to jednostka administracyjna, która zostaje powołana przez własciciela domeny. Jest on upoważniony i zobowiązany rozwiązywać wszystkie kwestie i problemy danej domeny. Może też decydować o tej domenie. Właściciel domeny oraz Admin C znajdują się w sektorze prywatnym domeny i zazwyczaj są tą samą osobą.

Administrator (łac. zarządca) to osoba zajmująca się zarządzaniem systemem informatycznym i będąca odpowiedzialna za jego prawidłowe funkcjonowanie. Współcześnie można wyróżnić kilka typów administratorów, mi.n. aplikacji, baz danych, systemów operacyjnych (serwerów) itp. Zakres obowiązków administratora obejmuje takie czynności jak nadzorowanie pracy systemów, dbanie o bezpieczeństwo serwerów, zarządzanie uprawnieniami oraz kontami użytkowników danej sieci, czy monitorowanie nieprawidłowości w działaniu serwera. Ważnym elementem pracy administratora jest także tworzenie dokumentacji wprowadzanych zmian. Ze względu na dostęp do danych wrażliwych, zarządzający siecią powinni przestrzegać obowiązującego prawa telekomunikacyjnego. Zdarzają się sytuacje, w których administratorzy wspierani są przez zespół asystentów, których najczęściej określa się mianem moderatorów. Także w komputerach domowych lub osobistych pojawia się pojęcie administratora, które określa osobę o najszerszym zakresie dostępu do plików oraz zasobów systemowych, administrator może kontrolować stopień wpływu na system innych użytkowników, może tworzyć konta użytkowników, bądź instalować programy.

Adobe Integrated Runtime, popularnie nazywane Adobe Air, jest wieloplatformowym środowiskiem wykonawczym i uruchomieniowym, które służy do tworzenia oraz projektowania aplikacji typu RIA (ang. Rich Internet Application). RIA są rozbudowanymi i dynamicznymi programami, które mogą być aplikacjami pulpitu (ich uruchomienie nie wymaga przeglądarki). Adobe Air pozwala projektować aplikacje typu RIA przy wykorzystaniu takich technologii jak Flash, Adobe Flex, HTML czy AJAX. Dzięki Adobe Air można tworzyć aplikacje przeznaczone do pracy na różnych platformach sprzętowych oraz systemach operacyjnych, choć obecnie rozwijane są tylko wydania dla systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz Mac OS X, systemy Linux nie są wspierane od wersji 2.7.

Adres internetowy składa się z różnych części i prowadzi do pożądanej lokalizacji w sieci, podobnie jak adres zamieszkania prowadzi do konkretnego domu. Na podstawie grafiki można zobaczyć, z jakich elementów składowych składa się adres internetowy:
• protokół
• domena trzeciego poziomu (z angielskiego Third Level Domain)
• nazwa domeny (domena drugiego poziomu, z angielskiego Second Level Domain)
• domena najwyższego poziomu (z angielskiego Top Level Domain)
Protokół, tutaj na przykład HTTP – Hypertext Transfer Protocol jest odpowiedzialny za wywołanie strony WWW, istnieje jednak także mnóstwo innych protokołów, na przykład FTP – File Transfer Protocol, który używany jest do transferu danych. W ostatnim czasie stało się zwyczajem, że strony internetowe mogą zostać wywołane bez użycia domeny trzeciego poziomu WWW, która służy do dalszego opisu usług, na przykład WWW. dla serwera sieci WEB, dla serwera pocztowego albo dla sklepu internetowego. Dla każdego sklepu można jednak wybrać jakąkolwiek inną nazwę. Domena drugiego poziomu, czyli nazwa domeny, jest główną częścią adresu internetowego, właściwą nazwą usługodawcy lub oferty. Domena najwyższego poziomu jest nadrzędna wobec wszystkich pozostałych, stanowi najważniejszą część całego adresu internetowego i jest oddzielona kropką. Polską domeną krajową jest .pl.

Adres komórki jest to określenie umiejscowienia komórki w arkuszu kalkulacyjnym. Adres składa się z numeru wiersza oraz litery, która oznacza daną kolumnę. Istnieje także sposób adresowania komórek, w którym używane są wyłącznie numery, oznaczające zarówno kolumny, jak i wiersze. Pierwszy numer odnosi się zawsze do wiersza, natomiast drugi do kolumny.

Adres MAC, czyli Media Access Control Adresse jest to numer sprzętu, który przypisany jest tylko do jednej karty sieciowej na świecie, dzięki czemu można ją jednoznacznie zidentyfikować. Adres MAC składa się z 48 bitów w postaci zera oraz jedynek, dla lepszego odczytu jest zapisywany heksadecymalnie (szesnastkowo). Każdy adres posiada 6 bloków, w każdym 8 bitów, dla lepszego zrozumienia zapis zazwyczaj podzielony jest dywizami lub dwukropkami.
MAC: 00-24-81-16-01-4E => zapis heksadecymalny
MAC: 10000001 00010110 00000001 01001110 => zapis binarny
Trzy pierwsze bloki określają producenta, 00-24-81 są kodem Hewlett-Packard Company. Trzy ostatnie bloki są unikalnym numerem danego sprzętu. Żeby dowiedzieć się, kto jest producentem Twojej karty sieciowej możesz użyć poniższej strony internetowej, wystarczy wpisać trzy pierwsze bloki, aby przekonać się, kto wyprodukował konkretny sprzęt:
https://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html
Gdzie znajdę adres MAC? Aby znaleźć adres MAC swojego komputera należy kliknąć w menu Start, wpisać w polu „uruchom” i wpisać komendę cmd.exe. W okienku, które się pojawi, należy wpisać polecenie ipconfig /all, wówczas zostaną wyświetlone wszystkie adresy IP, numery kart sieciowej oraz adres MAC. Adres fizyczny karty sieciowej to właśnie adres MAC. Przydatne/powiązane definicje/linki: sieć, karta sieciowa.

Adres pamięci jest specyficznym numerem identyfikacyjnym, przypisywanym dla części jednostkowych pamięci RAM. Cała, dostępna na komputerze pamięć RAM, podzielona jest na mniejsze jednostki, którym nadawane są unikatowe adresy, umożliwiające maszynie łatwy dostęp do informacji. Współcześnie każdemu z adresów pamięci odpowiada pojedynczy bajt pamięci, większe jednostki danych grupowane są w kilku bajtach i określane przez następujące po sobie adresy. Pojęcia „adres pamięci” najczęściej używa się na określenie pamięci przeznaczonej do wymiany danych z innymi urządzeniami.

Wyprodukowana przez firmę software Berkeley Systems, pierwsza komercyjna seria wygaszaczy ekranu. Pojawiły się w roku 1989 i były najbardziej udanymi i popularnymi wygaszaczami na świecie. Najlepiej znanym wygaszaczem były „Latające tostery”.
Przepisem na sukces okazały się absurdalne rzeczy, latające w niekontrolowany sposób po ekranie.
Zamiast wyświetlać jednokolorowy ekran lub zdjęcie, tutaj widoczny był np. latający toster.
Wygaszaczacze tej firmy były też szalenie popularne w biurach.
Dodatkowe definicje/linki:
Podgląd latających tosterów – klinkij poniższy link.

EPA jest skrótem zwrotu „Environmental Protection Agency” (ang. Agencja Ochrony Środowiska) i określa urząd w USA, który odpowiedzialny jest za ochronę środowiska oraz przestrzeganie praw dotyczących ochrony środowiska. EPA zostało założone podczas okresu prezydentury Richarda Nixona w 1970 roku. Agencja Ochrony Środowiska zatrudnia około 17000 pracowników, a jej siedziba główna znajduje się w Waszyngtonie.

Skrót pochodzi z angielskiego określenia Accelerated Graphics Port (rzadziej używa się określenia Advanced Graphics Port) i oznacza przyspieszony, zaawansowany port graficzny, a dokładniej zmodyfikowaną magistralę PCI, opracowaną przez firmę Intel i przeznaczoną do obsługi kart graficznych. Głównym celem AGP jest szybki przesył danych pomiędzy pamięcią operacyjną a kartą graficzną. „Accelerated Graphics Port” został opracowany przede wszystkim dla użytkowników niezadowolonych z przepustowości danych starszych złącz PCI, którzy korzystali z akceleratorów 3D. Magistralę AGP 1.0 oraz 2.0 oficjalnie wprowadzono na rynek w 1997 roku, w późniejszych latach pojawiały się kolejne wersje (w 1998 roku AGP 2.0, w 1998 roku AGP 3.0). Wersja oznaczona 1x cechowała się prędkością przesyłanych danych do 264 MB/s, AGP 2x do 533 MB/s, AGP 4x osiągała efektywność transferu maksymalnego 1066 MB/s (1 GB/s), a AGP 8x aż do 2133 MB/s (2 GB/s). Pierwszym systemem operacyjnym zdolnym do obsługi AGP był Windows 95, a sama magistrala weszła na rynek wraz z chipsetem Intel 440LX dla procesora Pentium II (Klamath). W roku 2004 wprowadzono na rynek magistralę PCI Express, która sukcesywnie wypiera AGP. Za najbardziej zaawansowane karty graficzne ze złączem AGP uważa się powszechnie GeForce serii 7 oraz Radeon serii HD 4000.

Skrót oznaczający „AOL Instant Message” i odnosi się do konkretnych zastosowań używanych przez dostawcę, firmę AOL. AIM jest to komunikator służący do komunikowania się z innymi użytkownikami za pośrednictwem czatu.
Konkurencyjne programy do komunikacji to m.i. Windows Live Messenger, ICQ lub Skype, aczkolwiek to AOL otrzymał w roku 2002 amerykański patent na obsługę oprogramowania do wysyłania wiadomości błyskawicznych- Instant Messaging. Użytkownicy nie będący klientami AOL także mogą używać komunikatora AOL, jednakże część czatów zarezerwowana jest tylko dla klientów AOL.
Podstawową funkcją AIM jest przekazywanie wiadomości tekstowych. Można także przesyłać między sobą pliki takie jak zdjęcia lub filmy.

Pilot Air Mouse to rodzaj myszki do komputera, która możemy używać na powierzchni płaskiej takiej jak np. podkładka pod myszkę, ale także w powietrzu, trzymając myszkę w dłoni.
Ten rodzaj myszki wykrywa ruch ręki, dając nam możliwość sterowania komputerem np. z kanapy.
Dodatkowe definicje/linki:
Myszka, Klawiatura

Airplay jest to operacja odtworzenia dźwięku, fonogramu w sekcji radiowej lub sekcji telewizyjnej w teledyskach. Airplay jest wykorzystywany głównie w reklamach.Z tego powodu, w szczególności w stacjach radiowych jest on montowany w antenach, które wykorzystywane są do przesyłu sygnału Airplay. Dzięki Airplay produkty mogą być wykorzystywane akustycznie oraz optycznie ( np.telewizja muzyczna). Przesył sygnału Airplay wykorzystywany jest też w radiowych wykresach muzycznych, listach hitów – im wyższy sygnał przesyłu, tym wyżej plasuje się dany utwór na liście.

Ajax to skrót od „Asynchronous JavaScript and XML”. Dzięki Ajaxowi można połączyć ze sobą różne technologie internetowe i mimo to uniknąć długich czasów ładowania.

Dawniej, jeśli chciało się korzystać z bardziej rozbudowanych aplikacji w internecie w odpowiednim czasie, często wymagana była cierpliwość, ponieważ cała zawartość była zazwyczaj przeładowywana. Dzięki Ajaxowi możliwe stało się programowanie aplikacji internetowych w taki sposób, aby użytkownik otrzymywał z serwera tylko te dane, które są aktualnie potrzebne do działania aplikacji.

Znanym przykładem zastosowania Ajaxa jest GoogleMail.

Akapit (łac. A capite, dosł. od głowy, początku) jest podstawowym sposobem dzielenia tekstu na mniejsze, powiązane ze sobą logicznie i semantycznie części składowe. Akapit służy dla wyraźnego zaznaczania nowej myśli w tekście. Akapity budowane są za pomocą wcięcia akapitowego (odsunięcie pierwszego wersu od marginesu tekstu) oraz odstępów międzyakapitowych (zwiększone światło pomiędzy poszczególnymi akapitami).

Akcelerator 3D jest to urządzenie służące do przestrzennego przedstawiania przedmiotów w grafice komputerowej, akceleratory 3D ułatwiają nie tylko wyświetlanie, ale także tworzenia przestrzeni trójwymiarowych. Ponieważ wyświetlanie grafiki trójwymiarowej wymaga wielu obliczeń, które mogą obciążyć pracę procesora, opracowano dodatkowe karty rozszerzeń, które można było zainstalować w komputerze (np. Voodoo 1, Voodoo 2). Obecnie akceleratory 3D są integralnymi częściami niemal wszystkich produkowanych przez największych producentów, takich jak seria Geforce firmy Nvidia czy karty ATI firmy Radeon, kart graficznych. Wraz ze zwiększenie wydajności akceleratorów 3D powstała konieczność stworzenia nowych złączy, które byłyby w stanie sprawnie transmitować dane pomiędzy płytą głowną a kartą graficzną. Złącza, które zapewniają szybka pracę oraz komunikacje pomiędzy sprzętem to AGP oraz PCI Express.

Akcelerometr jest urządzeniem, które służy do mierzenia przyspieszeń liniowych oraz kątowych. Zasadniczo akcelerometr wykorzystywany jest do badania części maszyn, monitorowania przeciążeń samolotu itp. Przetwornik przyspieszenia znajduje jednak coraz częściej zastosowanie także w urządzeniach mobilnych, automatyczne wykrywanie położenie sprzętu umożliwia zastosowanie technologii sterowania urządzeniem za pomocą poruszania nim. Odpowiednie ustawienie smartphona może uruchomić niektóre funkcje (np. odrzucenie połączenia po odwróceniu telefonu, czy automatyczne kadrowanie zdjęć w pionie czy poziomie).

Uwierzytelnienie numeru seryjnego i rejestracja płatnego oprogramowania, której dokonuje użytkownik, aby uzyskać pełną funkcjonalność zakupionego programu. Proces aktywacji polega na weryfikacji przez producenta kodu instalacyjnego oraz danych nabywcy i przekazaniu kodu aktywacyjnego. niektóre z aplikacji dokonują weryfikacji automatycznej, wykorzystując wbudowane przez producenta mechanizmu oraz dostęp do Internetu.

Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) to rodzaj akumulatora elektrycznego, w którym do budowy elektrody dodatniej wykorzystuje się metalotlenek, z ujemnej węgla. Napięcie ogniwa wynosi około 3,6 V i może być wyższe lub niższe w zależności od konstrukcji. Funkcję elektrolitu pełnią chemiczne sole litowe rozpuszczone w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. Akumulatory litowo-jonowe pozwalają na magazynowanie znacznie więcej energii niż akumulatory NiMH o tym samym ciężarze i wielkości, oprócz dużej pojemności akumulator ten cechuje także brak efektu pamięci, dzięki czemu mogą być doładowywane w dowolnej chwili. Wadą tego typu akumulatorów jest ich wysoka cena oraz niska odporność na ujemne temperatury, przy tym wymagają kontroli podczas ładowania. Ten typ akumulatorów jest niezwykle lekki, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w sprzęcie elektronicznym, przede wszystkim w laptopach oraz urządzeniach przenośnych. Podczas użytkowania tego typu akumulatorów należy uważać na zbyt wysokie temperatury, które mogą spowodować zapalenie się lub nawet wybuch akumulatora.

Akumulator litowo-polimerowy (Li-Polimer) jest to rodzaj akumulatora litowo-jonowego, w którym wykorzystano stopy metaliczne litu oraz polimery przewodzące. Zaletą tego typu budowy jest duża elastyczność ogniw, które mogą mieć nawet jeden milimetr grubości, główną wadą tych akumulatorów jest jednak podatność na uszkodzenia i przeładowania, przez co systemu kontrolujące ładowanie muszą być niezwykle skomplikowane. Akumulatory litowo-polimerowe stosowane są najczęściej w urządzeniach mobilnych, aparatach fotograficznych oraz innych drobnych sprzętach elektronicznych. Aktualnie trwają pracę nad budową tego typu akumulatora, który mógłby zasilać samochody elektryczne lub hybrydowe.

Akumulator niklowo-kadmowy (Ni-Cd) cechuje budowa, do której zastosowano elektrodę dodatnią ze związków niklu oraz ujemną z metalicznego kadmu. Elektrolitem jest wodny roztwór wodorotlenki potasu, a napięcie ogniwa wynosi ok. 1,2 V. Zaletą tego typu akumulatorów jest duża wydajność prądowa i możliwość ponownego, wielokrotnego ładowania, a także trwałość. Do wad akumulatorów NiCd należy efekt pamięci, dlatego zalecane jest ładowanie i rozładowywanie tylko na pełnych cyklach i nieustanne używanie akumulatora. Ten typ akumulatorów znalazł szerokie zastosowanie, między innymi w modelarstwie, obecnie są jednak wypierane przez przez ogniwa Ni–MH, które cechują większa objętość. Akumulatory niklowo-kadmowe zostały wycofane z konsumenckiego użycia, ponieważ są niebezpieczne dla środowiska i wymagają odpowiedniej utylizacji, przynoszą one niewielki zysk przy stosunkowo wysokiej cenie. Akumulatory Ni-Cd produkowane są jednak na potrzeby przemysłu, ze względu na niezawodność.

Akumulator niklowo-wodorkowy (Ni-MH) jest to typ akumulatora, w którym katoda (elektroda dodatnia) zbudowana jest z niklu, a anoda (elektroda ujemna) ze stopu niklu, aluminium, manganu, magnezu i kobaltu. Napięcie pojedynczego ogniwa w akumulatorze niklowo-wodorkowym wynosi 1,2 V. Do budowy tego typu akumulatorów nie używa się toksycznych związków kadmu. Do zalet akumulatorów Ni-MH należy brak efektu pamięci oraz produkcja przyjazna środowisku, oraz dobra wydajność i odporność na niskie temperatury (wytrzymują temperaturę około -10 stopni). W tego typu bateriach występuje jednak tzw. „efekt leniwej baterii”, który powstaje, gdy ogniwo nie jest całkowicie rozładowywane, spada wówczas napięcie znamionowe. Aby uniknąć tego efektu należy używać ładowarki z funkcją rozładowania. Należy mieć także na uwadze, że tego typu ogniwa nie mogą być przeładowywane, gdyż może to oprowadzić od ich uszkodzenia.

Algorytm jest to metoda rozwiązywania problemów lub zadań po przedefiniowaniu poznanych opcji. W każdym algorytmie nic nie jest przypadkowe, wszystko jest jasne, a liczba rozwiązań jest ograniczona.
Np. Plik ma zostać zapisany.
Algorytm sprawdzi czy jest wystarczająca ilość miejsca na dysku, a jeżeli tak, to przejdzie o krok dalej. Jeśli jednak nie, dojdzie do przerwania ciągu. Jeśli istnieje wystarczająca ilość miejsca kolejnym krokiem będzie sprawdzenie czy dany plik istnieje już na dysku, jeśli nie, wtedy plik zostanie zapisany. Jeśli jednak tak, wtedy zostanie zadane użytkownikowi pytanie czy plik ma zostać ponownie zapisany czy też nie.
Tak wygląda algorytm do zapisywania plików na dysku twardym komputera

1. Algorytm jest pojęciem wykorzystywanym w matematyce i określa powtarzalny proces dochodzenia do rozwiązania problemu. 2. W branży informatycznej mianem algorytmu określa się sposób działania programów komputerowych, który jest bardzo rygorystycznie określony w zdefiniowanym i zrozumiałym dla maszyny języku.

Algorytm Bayesa jest prostym klasyfikatorem, który jest wykorzystywany do klasyfikacji poczty elektronicznej pod względem zawartości. Mechanizm ochrony oparty na algorytmie Bayesa polega na analizowaniu częstotliwości występowania określonych słów w każdej wiadomości i opiera się na stosunku prawdopodobieństwa. Dana wiadomość klasyfikowana jest jako spam w przypadku, gdy zaburzona jest proporcja pomiędzy wyrażeniami należącymi do kategorii spam, a słowami niesklasyfikowanymi. Ten mechanizm stosowany jest powszechnie w wielu programach pocztowych, między innymi Microsoft Outlook, ale także we wtyczkach antyspamowych, które potrafią uczyć się i rozszerzać definicje spamu, analizując dokonywane przez użytkownika oznaczenia niechcianych wiadomości, dzięki czemu potrafią osiągać bardzo wysoką skuteczność. Nazwa „naiwnego klasyfikatora bayesowskiego” wywodzi się od nazwiska angielskiego matematyka Thomasa Bayesa (1702-1761).

Algorytmy to instrukcje krok po kroku dla maszyn lub urządzeń cyfrowych, których celem jest rozwiązanie zadań lub problemów. Do wyjaśnienia działania algorytmów w sieci można wykorzystać trzy przykłady. 1:

1. reklama spersonalizowana przez algorytmy, np. wykorzystuje zachowania zakupowe użytkowników, a następnie przedstawia im odpowiednie nowe oferty (np. jeśli ktoś jest zainteresowany lotami na Majorkę, to prawdopodobnie potrzebuje również kostiumów kąpielowych).

Na Facebooku algorytmy obliczają, co pojawia się na górze strony głównej i które płatne posty są dobrze wypozycjonowane.

3. podobnie jest z Google: wśród milionów trafień na górze pojawiają się te, które według algorytmu najlepiej pasują do zachowań wyszukiwawczych użytkownika.

Taka ocena dużych ilości danych jest krytykowana, ponieważ może nas kontrolować i wpływać na nas, wstępnie sortuje informacje – a także zwykle nie jest przejrzysta. Nikt nie wie dokładnie, dlaczego coś jest posortowane tak, a nie inaczej.

Alias jest to dodatkowa nazwa osoby lub domeny. Np. podamy nazwę niemieckiej wersji tej strony. Strona może zostać znaleziona pod adresem: www.computer-woerterbuch.de, ale można ją też znaleźć pod adresem: www.computer-wörterbuch.de – to jest jej alias.

Alias jest to pseudonim, fikcyjna nazwa osoby. Najczęściej używana na czatach internetowych i znana pod nazwą Nickname lub krócej Nick. Nicków używają także użytkownicy poczty internetowej lub internetowych forów.

Alias pocztowy jest ro rodzaj adresu e-mail, który wskazuje na istniejące konto pocztowe, ale służy do ukrywania głównego adresu e-mail i automatycznego przesyłania korespondencji do konta głównego. Użytkownik nie ma możliwości sprawdzić, czy kierowany e-mail jest wysyłany na alias pocztowy, czy konto główne. Ponieważ alias pocztowy nie jest osobnym kontem, nie można się do niego zalogować i musi być obsługiwany za pomocą konta głównego.

All-in-one pochodzi z języka angielskiego i oznacza „wszystko w jednym”. Wyrażenie to najczęściej spotykamy w związku z komputerami i drukarkami: różne urządzenia są połączone w jedną całość.

Komputer typu all-in-one zawiera właściwy komputer, monitor i głośniki. Drukarka all-in-one składa się zazwyczaj z drukarki, skanera i faksu.

1. „Alpha” jest pierwszą literą greckiego alfabetu, w branży IT tym mianem określa się jedną z faz cyklu życia programów. Wersja alpha oprogramowania jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, w związku z czym może zawierać liczne błędy, często jest dostępna tylko dla twórców w postaci repozytorium kodu źródłowego, w tej fazie pracy nad programem powstaje między innymi interfejs czy dodawane są nowe funkcje. 2. DEC Alpha lub Alpha AXP jest to 64-bitowy procesor zbudowany na architekturze RISC, który został stworzony przez firmę Digital Equipment Corporation w 1992 roku. Zegar mikroprocesora taktowany jest z częstotliwością 400 Mhz lub wyższą. Alpha współpracuje z rodziną systemów Linux oraz Windows NT. Ostatnim systemem Microsoftu, który wspierał ten procesor, był Windows 2000, firma ostatecznie jednak nie rozszerzyła obsługi Alphy poza wydanie Beta 3 Win 2000.

„Alt” (ang. alternate – zmieniać się) jest oznaczeniem klawiszy klawiatury komputerowej, które znajdują się po obu stronach spacji. W systemie Windows naciśnięcie klawisza „alt” powoduje otwarcie menu aktywnego okna, w zależności od kombinacji z innymi klawiszami, zmienia się jego działanie. W klawiaturze z polskimi znakami użycie znajdującego się po prawej stronie klawisza alt (a w niektórych układach AltGr) umożliwia wstawienie polskich znaków diakrytycznych. „Alt” jest tak zwanym klawiszem modyfikatora, który umożliwia zmianę funkcji innych klawiszy.

ALU jest to skrót od „ Arithmetic Logic Unit”. ALU jest to elektroniczna jednostka obliczeniowa oraz część procesora służąca do obliczeń arytmetycznych i logicznych. ALU wykonuje tak samo proste jak i skomplikowane operacje arytmetyczne. Proste operacje obejmują działania takie jak na przykład dodawanie (ADD), negowanie (NOT) lub koniunkcja (AND) i odejmowanie (SUB), mnożenie(MUL) i wiele innych działań matematycznych. ALU zazwyczaj przetwarza numery stałoprzecinkowe, ale w indywidualnych przypadkach może przetwarzać numery zmiennoprzecinkowe lub nawet dwa formaty liczb.

Jeden ze sposobów kodowania sygnału w fali, który po zmodulowani nadaje się do transmisji drogą radiową, AM cechuje gorsza jakość dźwięku niż popularne dzisiaj kodowanie w fali nośnej FM. W systemie AM nie jest możliwe tak dobre odfiltrowanie zakłóceń, ze względu na sposób modulacji, w którym częstotliwość jest stała, a informacje kodowane są w zmiennych amplitudy. AM można wykorzystać do nadawania sygnału zarówno na falach krótkich, średnich, jak i długich.

Socket AM3 jest rodzajem gniazda procesora, które zostało opracowane przez firmę AMD i produkowane od roku 2009. Gniazdo posiada 940 pinów, współpracuje s pamięciami DDR3 oraz magistralą HyperTransport 3.0. Socket AM3 doczekał się już ulepszonej wersji, Socket AM3+, która według producenta jest kompatybilna wstecz z wcześniejszą podstawką

AMD jest to skrót od „Advanced Micro Devices” i znane jest jako deweloper i producent procesorów z powodzeniem tworząc nowe rozwiązania dla przemysłu komputerowego od 1975 roku. Firma AMD została założona w USA i w tej chwili zatrudnia ponad 13.000 pracowników. Jako największy konkurent firmy Intel firma AMD produkuje i sprzedaje swoje produkty na całym świecie i tak naprawdę od dawna jest już światowym liderem w produkcji procesorów. Od roku 2006, kiedy AMD przejęła firmę ATI, poszerzyła swoją ofertę o produkcję czipów graficznych bardzo wysokiej jakości.

Amiga jest to komputer firmy Commodore i czas jego świetności to lata 80-te i 90-te. Dla wielu ludzi Amiga była pierwszym komputerem PC i była wykorzystywana w wielu gospodarstwach domowych. Amiga wyposażona była w system operacyjny DOS, który w tamtym czasie był systemem świetnej wydajności i posiadał wiele funkcji multimedialnych. Pierwsza Amiga z roku 1985 posiadała właściwości takie jak: kolorowa grafika, wielozadaniowość poboru dźwięku z czterech kanałów oraz obsługę animacji. Dzięki temu wyróżniała się znacznie na tle konkurencji. Najbardziej udanym modelem była Amiga 500, która sprzedała się w milionach egzemplarzy. Technicznie Amiga w tamtych czasach była na liderem, niestety z powodu braku dalszych zmian i złego marketingu bardzo szybko z pozycji lidera spadła i nie udało jej się podnieść.

Komputerem Amiga 1000 firma Amiga, specjalizująca się w konsolach, uczciła swoje wejście na rynek komputerowy. Komputer Amiga 1000 został zaprojektowany we współpracy z firmą Commodore. Razem z Atari ST w roku 1985 Amiga 1000 przeprowadziła komputerową rewolucję przechodząc z 8-bitowych komputerów na 16-bitowe. A AmigaOS nawet na 32-bitowe. W Niemczech komputer ten został przedstawiony na międzynarodowych targach CeBIT w roku 1986. Amiga 1000 obejmowała komputer PC, klawiaturę, dwuprzyciskową myszkę i 14 calowy kolorowy monitor. Wbudowana w komputer była pamięc RAM 256 kb., a także czytnik dyskietek 3,5 cala. Ponadto dostępne były przeróżne wejścia, przez które można było podłączyć do komputera np. Joystick.

Amper jest jednostką natężenie prądu elektrycznego, w układzie SI oraz MKSA jest jednostką podstawową, oznaczoną symbolem A. Nazwa „amper” pochodzi od nazwiska André Marie Ampère, francuskiego fizyka i matematyka, który zajmował się badaniem elektromagnetyzmu. Zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie miar legalnych jednostek, amper definiuje się następująco: „1 amper to niezmieniający się prąd elektryczny, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2×10−7 N na każdy metr długości przewodu”.

Amplituda określa największe wychylenie w ruchu drgającym oraz falowym w odniesieniu do położenia równowagi, jednostki amplitudy są uzależnione od rodzaju ruchu. Jest to wielkość fizyczna, zatem może być odniesiona także to ciał fizycznych, takich jak wahadło, a sama jednostka amplitudy jest zależna od rodzaju drgań. Wielkość amplitudy przekłada się wprost na siłę sygnału, im większa amplituda, tym sygnał mocniejszy.

Pod nazwą Android kryje się system operacyjny użytkowany oraz platforma oprogramowania dla urządzeń mobilnych takich jak notebooki, telefony komórkowe lub smartfony. Podstawą budowania systemu Android jest Linux, który jest bardzo łatwo dostępny jako oprogramowanie Open Source. W roku 2005 firma Android została kupiona i przejęta przez firmę Google. Google dzięki współpracy z wieloma członkami Open Handset Alliance opracowała system Android, który jest dostępny od końca 2008 roku. Pierwszy model Androida posiadał funkcje GPS, która mogła być bardzo łatwo obsługiwana za pomocą ekranu dotykowego. Od tamtego czasu program Android pisany jest w języku programowania JAVA.

Termin aneks ADSL odnosi się do standardowego portu DSL i można go podzielić na aneks A i aneks B. Różnią się one jednak zakresem częstotliwości. Aneks A stosowany jest tylko w zakresie czystej transmisji danych takich jak połączenia telefoniczne. Natomiast Aneks B jest stosowany w połączeniach cyfrowych takich jak ISDN lub ADSL, które mogą też przekazywać sygnały analogowe z powodu swojego wyższego zakresu częstotliwości. Niemcy stosują głównie aneks B, jednakowoż reszta Europy oraz Stany Zjednoczone stosują aneks A. Austria i Szwajcaria stosują obydwa warianty.

Angstrem jest to jednostka długości równa 10−10 metra, służąca do wyrażania bardzo małych wartości, które porównuje się do rozmiarów atomu. Angstrem nie jest jednostką układu SI. Jednostki tej najczęściej używa się w fizyce oraz chemii, w przypadkach, gdy opisanie badanych zjawisk za pomocą jednostek układu SI wymagałoby użycia ułamków. Nazwa jednostki wzięła się od imienia szwedzkiego naukowca, Andersa Jönsa Angströma (1814 – 1874), którego uważa się za ojca astrofizyki oraz spektroskopii.

Termin Animacja pochodzi od łacińskiego słowa „animare” i oznacza „zbudzić coś do życia”. Dzięki animacji różne obiekty takie jak postacie czy przedmioty mogą się zmieniać za pomocą ruchomych obrazów. Pod terminiem Animacja kryją się wszystkie techniki,które pozwalają z kilku połączonych w sekwencję obrazków stworzyć jeden ruchomy obraz. Poszczególne obrazy mogą być wykonywane w postaci rysunków, zdjęć, obrazów komputerowych. Animacje to np. filmy dla dzieci – kreskówki, filmy 3D, a także często stosowane przez architektów animacje ukazujące tworzone budynki.

Animowany GIF jest to ruchomy obrazek w formacie GIF. Ponieważ format GIF jest w stanie przechowywać kilka kolejnych klatek, obrazków można dzięki temu tworzyć mini animacje. Aby stworzyć Animowany GIF potrzebny jest prosty program do tworzenia animacji, który połączy wszystkie pojedyncze obrazki i stworzy z nich jeden ruchomy obraz, który będzię się powtarzał. Animowany GIF jest obsługiwany przez wszystkie przeglądarki internetowe i jest używany głównie do ściągniecia uwagi użytkownika.

Anonymizer jest rodzajem systemu, programu bądź serwisu internetowego, którego celem jest zapewnienie użytkownikowi anonimowości podczas surfowania w Internecie. Dzięki anonymizerowi użytkownik może chronić także swoje dane oraz prywatność. Zasadniczo każde skorzystanie z przeglądarki internetowej wiąże się z pozostawieniem wirtualnego śladu w postaci adresu IP odwiedzającego, dzięki któremu można zidentyfikować maszyną, a co za tym idzie, użytkownika. Działanie anonymizera opiera się na myleniu i maskowaniu ruchu sieci poprzez przełączanie połączenia między różnymi serwerami proxy, aby w ten sposób rzeczywisty ślad użytkownika został zatarty. Maskowanie adresu IP umożliwia między innymi serwis internetowy www.anonymizer.com, czy sieć ToR.

ANSI jest to skrót od „American National Standards Institute”, która jest amerykańską organizacją non-profit. Zajmuje się ona specyfikacją norm definicji i wytycznych. Najbardziej znaną specyfikacją jest zestaw znaków Avatar, który znajduje się w każdej standardowej klawiaturze BIOS. Instytut ten jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), która działa na podobnej zasadzie jak Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN). Także projektory cyfrowe są standardyzowane przez ANSI i mierzą strumień świetlny w Lumenach. Tak samo język programowania C jest unormowany przez ANSI i nosi nazwę ANSI C.

Anti-aliasing jest to technika za pomocą, której można wygładzić krawędzie grafiki cyfrowej, zniwelować wygląd tzw. schodków na krawędzi grafiki. Podczas wygładzania krawędzi, kanty zostają wypełnione odcieniami szarości, a następnie kolorami pasującymi do grafiki, aby optycznie wygładzić grafikę dookoła. Metoda Anti-aliasing jest najpopularniejszą metodą wygładzania krawędzi, stosowaną w wielu programach do obróbki grafiki. Bazuje ona na obliczaniu gradientu koloru poprzez wyliczanie koloru tła i koloru krawędzi granicznej. Działa to idealnie w wypadku grafiki o bardzo niskiej rozdzielczości – łatwo można zamienić ją w lepszą wizualnie, można też ukryć niechciane przejścia graniczne widoczne na ekranie. Uzyskujemy obraz o dobrej rozdzielczości i ostrości, jednakże słabej jakości.

Antystatyk jest to substancja, która zmniejsza lub neutralizuje na danej powierzchni nagromadzony ładunek elektryczny. W informatyce antystatyki oraz materiały, posiadające cechy antystatyczne wykorzystuje się do ochrony pamięci RAM, dysków twardych czy płyt głównych, które mogłyby zostać uszkodzone podczas kontaktu z ładunkiem elektrycznym. Na rynku dostępne są także różnego rodzaju środki antystatyczne, które pomagają zabezpieczyć sprzęt komputerowy, np. specjalne płyny antystatyczne do monitora.

Antywirus jest to określenie stosowane do programów mających na celu ochronę komputera przed różnymi rodzajami wirusów, trojanów lub tzw. Bug czyli robaków. Komputer jest przeszukiwany przez program do ochrony antywirusowej w czasie rzeczywistym, dzięki temu szkodliwe pliki są usuwane na bieżąco w czasie pracy komputera. Oprogramowanie antywirusowe jest w stanie chronić nasz komputer niezawodnie tylko jeśli jest aktualizowane codziennie. Przegląd wszystkich producentów oprogramowań można znaleźć na stronie www.netzsieger.de . Dla komputerów wirusy są największym niebezpieczeństwem. Z tego powodu także notebooki i laptopy powinny być wyposażone w aktualny program antywirusowy. Pamiętajmy, że w codziennym użytkowania laptop lub notebook także mogą zostać bardzo łatwo uszkodzone. Jeden moment i urządzenie może spaść na ziemię lub rozlana zostanie na niego szklanka wody. W takich przypadkach ważne jest posiadanie ubezpieczenia dla naszego sprzętu. Zakłada to zwrot kosztów naprawy lub też wymianę w momencie uszkodzenia urządzenia. W ten sposób chronimy nasz laptop nie tylko od wewnątrz, ale też od zewnątrz. W razie potrzeby będziemy musieli podać ubezpieczycielowi nasze hasło do urządzenia.

Any key to z angielskiego dowolny klawisz. Jest to po prostu dowolny klawisz na klawiaturze komputera. W wielu programach i aplikacjach po zakończonej instalacji użytkownik poproszone zostanie, aby „nacisnąć dowolny klawisz, aby kontynuować”. Termin używany był w pierwszych komputerach, kiedy to konieczne było, aby na każdą kolejną stronę przechodzić oddzielnie, ponieważ inaczej treść podczas przewijania strony była tracona.

AOL jest skrótem od „America On-Line” , amerykańskiego serwisu internetowego. Jako jeden z największych dostawcy internetu na świecie AOL oferuje swoim klientom połączenia internetowe z wielu własnych stron internetowych. Przez dłuższy czas łączenie się z internetem poprzez AOL było możliwe tylko jeśli klient używał oprogramowania tej firmy. Od wersji 8.0 klienci mogą się łączyć z siecią bez obowiązku bycia klientem AOL.

Apache jest to serwer WWW, który używany jest do tworzenia właściwie każdej strony internetowej. Pierwszy wydany w roku 1995 przez Apache Software Foundation serwer był serwerem freeware. Serwer ten oferował proste oraz różnorodne funkcje modułowe, które mogły rywalizować z płatnymi serwerami innych firm. Oparty na języku C serwer Apache obsługuje wiele systemów operacyjnych takich jak Linux, Unix czy też Win32. Modułowa konstrukcja umożliwiła łatwe szyfrowanie strumieni danych pomiędzy przeglądarkami, a serwerem WWW. Umożliwiało to także łączenie modułowo języków skryptu takich jak: PHP lub Perl po stronie serwera (Server Side Includes)i dzięki temu można tworzyć elastyczne i dynamiczne strony internetowe.

Termin API jest to skrót od „Application Programming Interface” oraz interfejs oprogramowania dla programów użytkowych. Interfejs ten oferuje szeroki szereg funkcji oraz umożliwia komunkację pomiędzy wieloma aplikacjami na poziomie kodu źródłowego. API może uzyskiwać dostęp do różnych baz danych oraz elementów sprzętowych takich jak dysk twardy lub karta graficzna. Może też wspierać tworzenie poszczególnych interfejsu użytkownika.Wielu różnych dostawców internetowych oferuje swobodny dostęp do API w celu wsparcia rozwoju jego zastosowań.

Termin APIPA jest skrótem od angielskiego „Automatic Private IP Addressing” czyli automatycznego przydzielnia adresu IP. Dzięki APIPA możemy używać wielu urządzeń w sieci lokalnej bez konfigurowania ich ze sobą, co z kolei pozwala im na komunikację między sobą. Technika ta umożliwia bardzo szybką i łatwą konfigurację i obsługę sieci w oparciu o protokół internetowy, zwany potocznie IP.

Termin aplet jest połączeniem słów z terminów „Aplikacja” i „snippet” – czyli fragment. Termin ten odnosi się do małych aplikacji. Aplet to program, który może być wyświetlany i używany tylko i wyłączenie w przeglądarce internetowej. Apletu nie da się otworzyć poza przeglądarką internetową, jako samodzielny program. Aplety bazują na języku Java i wzbogacają strony internetowe wieloma interaktywnymi i dynamicznymi funkcjami, efektami i animacjami. Abz aplet działał prawidłowo funkcja Java musi być uruchomiona w przeglądarce internetowej.

Aplikacje zapewniają użytkownikom wiele przeróżnych funkcji w formie programów do obróbki tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, gier, programów do obróbki obrazów i grafik. Aplikacje mogą być zainstalowane na komputerze stacjonarnym jak i również na serwerach www. Oprócz standardowych aplikacji jest też bardzo duży wybór specyficznych aplikacji tworzonych specjalnie dla wybranych branż lub agencji rządowych.

APM jest to technologia zarządzania energią komputera, która została wprowadzona na rynek przez firmę Microsoft oraz Intel. Technologia APM pozwala na inteligentne zarządzanie energią oraz uśpienie lub wyłączanie nieużywanych w czasie pracy urządzeń komputera (np. karty graficznej, dźwiękowej, monitora, karty sieciowej) lub nawet wyłączenie całego komputera lub przejście w stan wstrzymania, czyli podtrzymania napięcia płyty głównej oraz pamięci RAM. Aby w pełni skorzystać z możliwości APM użytkownik musi posiadać komputer z zainstalowanym BIOSem, który obsługuje tę funkcję przy pomocy systemu operacyjnego. Współcześnie technologia APM została wyparta przez standard ACPI.

App lub appka jest to skrót od angielskiego słowa Application czyli aplikacje, nazwa programów użytkowych wszelkiego rodzaju. Aplikacje oznaczają też programy używane w telefonach komórkowych i smartfonach. Telefony te mogą być oddane do użytkowania z już wcześniej załadowanymi aplikacjami oferującymi wiele różnych funkcji. Aplikację można łatwo kupić i ściągnąć na telefon, na którym zostane one zainstalowane. Można je stosować nie tylko na smartfonach, ale na wielu innych urządzeniach mobilnych. Istnieje bardzo wiele mniej lub bardziej skomplikowanych aplikacji. Oprócz tych płatnych, jest też cała masa aplikacji bezpłatnych.

Apple Pay jest systemem płatności stworzonym przez firmę Apple. System ten dostępny jest w tej chwili tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale planowane jest rozszerzenie go na inne kraje. Jest on obsługiwany za pomocą najnowszego Iphone`a 6 i 6 Plus i od początku roku 2015 przez zegarki Apple Watch. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem NFC (Near Field Communication) oraz aplikacji Passbook i skanera linii papilarnych dla zwiększenia bezpieczeństwa. Według firmy Apple ponad 220.000 amerykańskich firm aceptuje i oferuje w tej chwili system płatności ApplePay.

Apple Store, sklep Apple są to sklepy sprzedające produkty firmy Apple. Od innych sklepów komputerowych różnią się tym, że są w środku zupełnie białe i mają tylko półki z produktami Apple. Firma Apple stawia dużo większy nacisk na interakcję sprzedającego z kupującym, wszystkie urządzenia są ustawione na stole na środku sklepu i gotowe do wypróbowania. We wszystkich sklepach znajdziemy też Genius Bar, który odpowie na pytania klienta dotyczące produktów. W Polsce znajduje się bardzo wiele sklepów Apple, zalecamy znalezienie najbliższego sklepu Apple na https://locate.apple.com/pl/pl/ Dalsze linki/Definicje: Ipad, iOS

Appletalk jest zarejestrowaną przez firmę Apple Inc. Nazwą i częścią systemu operacyjnego komputera Macintosh. Opracowany w latach 80-tych AppleTalk służył do przesyłu danych w sieci oraz pomiędzy komputerami. Protokoły zawarte w AppleTalk bazują na modelu OSI. AppleTalk od dłuższego czasu nie był modyfikowany i rozwijany. W tej chwili jest już zastąpiony przez zupełnie inne protokoły sieciowe oparte na IP.

APS jest skrótem angielskiej nazwy technologii fotograficznej Advanced Photo System, która stosowana jest do produkcji filmów oraz aparatów fotograficznych. Dzięki APS oraz wstawieniu specjalnego paska magnetycznego przy krawędzi filmu, możliwe jest zapisanie na zdjęciu daty, czy rozmiaru fotografii. Produkcję filmów fotograficznych z zastosowaniem APS rozpoczęto w 1996 roku, firma Eastman Kodak sygnowała produkty z wykorzystaniem tego systemu nazwą „Advantix”, FujiFilm nazywał te produkty „Nexia”, „Agfa” zdecydowała się na nazwę „Futura”, a Konica „Centuria”.

Dzięki korzystaniu z programów do archiwizacji danych możemy zapisywać dokumenty z minimum naszego wysiłku. Dzięki DMS (Document Management System) możemy zarządzać wszystkimi dokumentami, listami biznesowymi, faksami, plikami elektronicznymi i emailami zapisanymi na komputerze. Nawet pliki PDF, MP3, pliki HTML i pliki wideo mogą być archiwizowane. Dzięki użyciu słów kluczowych pliki te można bardzo łatwo odnaleźć. Ponadto użytkownik może sam organizować swoje archiwum zgodnie z własnymi kryteriami, może też dodawać własne komentarze i informacje do zapisanych plików. W internecie możemy znaleźć wiele tanich programów do archiwizacji, które możemy ściągnąć do naszego komputera.

Termin ASCII jest skrótem od American Standard Code for Information Interchange. Jest to kodowanie znaków opracowane w roku 1963 po raz pierwszy. Kod ASCII składał się z 7 bitowego kodowania, które do dzisiaj rozwinęło się do 128 znaków. Wśród tych 128 znaków mamy wielkie i małe litery alfabetu, 10 cyfr i znaki interpunkcyjne oraz znaki specjalne. Cały zestaw znaków kodu ASCII możemy znaleźć na dowolnej zwykłej klawiaturze komputera.

ASCII jest to wykres przedstawiający formę znaków zawartych w 7 bitowym kodzie znaków ASCII. Forma ta użyteczna była w czasie kiedy komputery nie miały jeszcze dopracowanej i działającej grafiki. Obecnie mamy na rynku wiele narzędzi internetowych służących do tworzenia grafik i tekstu ASCII.

Skrót ASLR oznacza „Address Space Layout Randomisation” czyli losowy rozkład przestrzeni adresowej. Dzięki tej funkcji otwieranie różnych plików odbywa się za pomocą różnych adresów pamięci i dzięki temu minimalizujemy możliwość zaatakowania pliku przez inny złośliwy program, który wtedy mógłby uzyskać łatwo dostęp do funkcji tego pliku.

ASP jest skrótem od „Active Server Pages” i jest technologią za pomocą, której możemy tworzyć strony internetowe pisane językami skryptowymi takimi jak. Perl. ASP został opracowany przez firmę Microsoft w roku 1996 i jest oparty na SSI czyli Server Side Includes. Za sukcesem ASP stoi technologia ASP.NET, która aktualnie jest w użyciu właściwie wszędzie.

Julian Assange jest założycielem Wikileaks, portalu, który publikuje tajne dokumenty. Ten działacz polityczny, pochodzący z Australii, który już wcześniej został dostrzeżony z powodu swoich działań hakerskich, postawił sobie za cel stworzenie portalu, w którym będzie udostępniał tajne dokumenty rządowe i wojskowe dla opinii publicznej. Assange urochomił Wikileaks w 2006 roku i od tamtego czasu był wielokrotnie aresztowany i oskarżany przez Stany Zjednoczone, które widzą w nim wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W roku 2008 Assange zdobył nagrodę „Freedom of Expression Award”, a rok później „Amnesty International Media Award” za publikowanie sprawozdań z egzekucji pozasądowych.

Pod nazwą Assembler kryje się narzędzie służące i umożliwiające pisanie tłumaczeń w kodzie Assembler. Język Assemblera jest językiem programowania, który przekształca wyjście procesora PC w zrozumiałą formę. Programy typu assembler mają tę zaletę, że są w stanie korzystać z całego pasma komputerowego o wiele szybciej niż podobne bardziej skomplikowane programy, wymaga też mniej miejsca na dysku twardym. Wśród wad programu assembler należy wymienić np. zwiększoną podatność na błędy i niezdolność do przenoszenia kodu Assembler na inny sprzęt komputerowy. Z tego powodu kodowanie Assembler często zamieniane jest na dużo mniej problematyczne i lepiej rozwinięte języki kodowania.

Asterisk jest to łatwo dostępne oprogramowanie, którym możemy zastąpić tradycyjny system telefoniczny. Dzięki technologii Voice over IP (VoIP) Asterisk łączy różne urządzenia z zewnętrznymi dostawcami usług telefonicznych bez dodatkowego użycia elementów sprzętowych. Pierwszą wersję oprogramowania opracowała firma Marc Spencer i od tamtej pory program jest stale rozwijany przez kilku programistów. Obszary pracy i używania Asterisk to np. połączenia konferencyjne, automatyczna sekretarka, usługi głosowe. Wśród użytkowników Asterisk są głównie gospodarstwa domowe, podmioty publiczne i firmy Call Center.

Określenie to jest skrótem od ASUSTeK dobrze znanej marki producentów sprzętu komputerowego. Firma ta została założona w roku 1989 na Tajwanie. Z imponującą ilościa 100.000 pracowników ASUS jest liderem w dziedzinie sprzętu komputerowego na całym świecie. ASUS sprzedaje produkty takie jak Notebooki, karty graficzne, urządzenia PDA, płyty główne, serwery, monitory i wiele, wiele innych komponentów do komputerów. Produkcja ASUS w całości znajduje się w Chinach, tylko dział badań i rozwoju nadal mieści się na Tajwanie.

Asynchroniczność to standardowa transmisja danych w dziedzinie technologii komunikacji. W procesie tym wszystkie znaki przenoszone są asynchronicznie. Asynchroniczność oznacza, że dane te przesyłane są w dowolnej chwili. W przeciwieństwie do synchronicznego przesyłu danych, w którym wszystkie dane bedą dostarczone w cyklu czasowym.

AT jest skrótem od angielskiego słowa „Attention”, które oznacza polskie słowo „Uwaga”. Służy ono jako język poleceń i może być kontrolowane za pomocą modemu. Zestaw komend AT został opracowany przez firmę Hayes Microcomputer Products i słuzył jako wzór do poleceń, które używane są do konfiguracji modemów. Z tego powodu urządzenia, które rozumieją polecenia języka AT często nazywane są „zgodnymi z Hayes”.

AT jest nazwą standardu konstrukcji płyt głównych, zasilaczy oraz obudów komputerowych, który został opracowany w 1984 roku przez firmę IBM. Dzięki szybkiemu rozwojowi branży komputerowej w latach 80. ubiegłego wieku standard AT bardzo szybko się rozpowszechnił. W roku 1995 roku powstał następca AT, czyli ATX stworzony przez firmę Intel, który zdominował rynek około roku 1997. AT powodował wiele problemów montażowych, które wynikały z osobnego łączenia gniazd szeregowych i równoległych za pomocą taśm montażowych. Pod względem konstrukcji AT wyróżnia konieczność ręcznego wyłączenia maszyny po zamknięciu systemu, jedno złączę DIN do podłączenia klawiatury, brakiem standaryzacji w umieszczaniu podzespołów na płycie głównej, dwa napięcia zasilania (5V oraz 12V). Obecnie stosowany jest głownie standard ATX, bardzo rzadko zdarza się zastosowanie starszej technologii.

Termin ATA jest skrótem od „AT Attachment” i jest standardem definującym interfejsy do podłączania napędów CD-ROM i dysków twardych. System AS Serial ATA (SATA) jest to magistrala danych odpowiedzialna za wymianę danych pomiędzy dyskiem twardym i procesorem. Serial ATA został zaprojektowany w ten sposób, aby wyprzeć ATA i stać się jego następcą o dużo bezpieczniejszej transmisji danych. Ponadto udało się poprawić szybkość transferu danych i połączenia pomiędzy mediami. Tym samym SATA stała się poważną konkurencją dla USB i Firewire.

Termin ATAPI jest skrótem od terminu”ATA Packet Interface” i odnosi się do standardu tanich interfejsów, dzięki którym użytkownik może łatwo przesyłać dane pomiędzy nośnikami napędów i obwodami drukowanymi. Jest to koniecznie podczas połączeń IDE- zintegrowanych połączeń programistycznych. IDE jest linią danych i jest kontrolowana przez sterownik.

Athlon jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AMD. W roku 1999 AMD wprowadziła na rynek markę Athlon. Od tamtej pory procesory firmy AMD są sprzedawane tylko pod nazwą Athlon. Marka Athlon bardzo szybko stała się wielkim sukcesem, dlatego AMD musiała dobudować wiele nowych linii produkcyjnych w segmencie stacjonarnym. Obecnie marka Athlon jest jedna z najlepszych cenowo marek sprzedających procesory. Dużo droższe procesory firma AMD sprzedaje teraz pod nazwą Phenom. Athlon jest jednym z największych konkurentów Intela.

ATI Technologie Inc., znana na całym świecie firma produkująca głównie karty graficzne, która została założona 1985 roku w Kanadzie. Firma ATI skutecznie przełamała monopol Nvidii na akceleratory 3D, wprowadzając na rynek serię kart graficznych Rage, a później Radeon, która przyniosła firmie rozgłos. Od roku 2003 firma zamiast zintegrowanych układów graficznych sprzedawała własne chipsety do płyt głównych,. W roku 2006 ATI zostało przejęte przez AMD, które nie przedłużyło licencji na produkcję własnych mikroprocesorów. Mimo zmiany właściciela, firma produkuje wciąż kart graficzne.

Termin ATM jest skrótem od „Asynchronous Transfer Mode” i oznacza standard ISDN nowej generacji, a także nowych standardów sieciowych. ATM został opracowany przez ITU oraz forum ATM i pozwala na bardzo szybki transfer danych w sieci. Prędkości w trybie ATM mogą sięgać nawet 1,2 Gbit / sek. co możliwe jest przez podzielenie linii światłowodu. ATM dzieli dane na malutkie „paczuszki”, także są one zawsze kodowane w stałej wielkości, a następnie przenosi je w sposób asynchroniczny.

Atrybut pliku jest to cecha charakterystyczna danego pliku lub folderu, która jest uzależniona od systemu operacyjnego i jego systemu plików. Atrybuty plików są grupowane w strukturze, która nazywana jest kartoteką pliku. Wyróżnia się takie atrybuty jak nazwa, rozmiar, data utworzenia, modyfikacji, typ pliku etc.

Attachment to angielskie słowo oznaczające przywiązanie. Dotyczy to pliku, który jest dołączony do wiadomości e-mail – na przykład zdjęcia lub tekstu.

Po napisaniu i zaadresowaniu e-maila, za pomocą polecenia „Załącz”, „Wstaw” lub symbolu spinacza można wybrać plik, który następnie zostanie wysłany wraz z e-mailem.

Ostrożność w przypadku otrzymania wiadomości e-mail z załącznikiem: należy otwierać tylko te załączniki, które otrzymaliśmy od zaufanych osób i które zostały wcześniej wyraźnie zapowiedziane. Otwierając je można złapać wirusy!

ATX jest skrótem od „Advanced Technology Extended” i odnosi się do standardów obudowy komputera, płyt obwodowych oraz kart rozszerzeń i innych komponentów sprzętowych komputera. Płyta główna ATX jest zoptymalizowana przez normę, w taki sposób, iż poszczególne elementy są łatwiej dostępne. Poprzez Standard ATX wszystkie interfejsy komputerowe, mogą być montowane bezpośrednio na płycie głównej, czysto i przejrzyście, robiąc więcej miejsca dla dodatkowych gniazd. Od roku 2009 format ATX , a także Micro-ATX są najpopularnieszymi formatami komputerowymi.

Wyraz „audio” pochodzi z łaciny i oznacza „słyszeć”, współcześnie używa się tego terminu na określenie wszystkich dzwięków, oddziałujących na ludzki narząd słuchu. Sam dźwięk jest falą akustyczną, która rozchodzi się ośrodku sprężystym (czyli ciele stałym, cieczy, gazie). Zakres fal słyszalnych dla człowieka znajduje się w paśmie ok. 16 Hz do ok. 20 kHz. W branży IT określenia audio używa się nie tylko w odniesieniu do wrażeń słuchowych, ale także programów, które służą do obróbki czy odtwarzania dźwięków.

Jeśli chcesz odtwarzać pliki audio na swoim komputerze, potrzebujesz specjalnego oprogramowania, a mianowicie odtwarzacza audio. Znane odtwarzacze audio takie jak iTunes, Winamp czy Windows Media Player można pobrać bezpłatnie z Internetu.

Programy takie często potrafią również odtwarzać inne pliki (np. filmy), konwertować poszczególne pliki do różnych formatów oraz „porządkować” kolekcję plików. W niektórych przypadkach pełnią one również funkcję interfejsu do sklepu, na przykład do iTunes.

Augmented reality (w skrócie „AR”) oznacza „rozszerzoną rzeczywistość”. Komputerowo do rzeczywistego obrazu wstawiane są dodatkowe informacje – w skokach narciarskich na przykład najlepszy ślad lidera, linia, która wydaje się być na śniegu. Znana gra „Pokémon Go” również opiera się na AR: małe potworki, które trzeba złapać, znajdują się na prawdziwej ulicy widzianej przez kamerę smartfona.

Autofocus jest to system automatycznego ustawiania ostrości, wykorzystywany w aparatach fotograficznych. Pierwszy autofocus powstał w 1966 roku i był opracowany przez firmę AGFA, od tego czasu technologia jest rozwijana i dopracowywana przez różne firmy branży fotograficznej. Wyróżnia się dwa rozwiązania, które umożliwiają automatyczne ustawienie ostrości: system aktywny i pasywny. System aktywny polega na mierzeniu przez dalmierz za pomocą promieni podczerwonych lub ultradźwięków odległości obiektu i przekazywaniu informacji do obiektywu. W systemie pasywnym mierzony jest kontrast lub przesunięcie fazowe między szczegółami umieszczonymi w kadrze.

Autokorekta jest jedną z funkcji dostępną w różnych edytorach tekstu oraz programach biurowych, po której aktywacji pisany tekst automatycznie jest sprawdzany i poprawiany przez komputer. Autokorekta, bazując na liście najczęściej popełnianych błędów i literówek, samoczynnie poprawia pisany tekst. Funkcja ta ułatwia także wpisywanie znaków specjalnych, które można uzyskać z tablicy znaków (np. automatycznie wstawiane myślniki zamiast dywizów, czy zamiana cudzysłowów prostych na drukarskie). W większości edytorów można w dowolnym momencie zarówno włączyć, jak i wyłączyć autokorektę.

Termin Autopark oznacza niezwykle użyteczną funkcję dysku dla zapasowych kopii danych. Funkcja ta wprowadza do odczytu i zapisu głowice podczas przerwy w dostawie prądu lub z powodu innych problemów, które znajdują się przy krawędziach dysku twardego. Można wtedy uniknąć uszkodzeń płyty głównej. Należało to kiedyś robić ręcznie, a w dzisiejszych czasach robione jest to automatycznie przez funkcję autopark, która znajduję się jako standardowe wyposażenie na wszystkich dyskach twardych nowej generacji.

Autoresponder jest to rodzaj robota, który zajmuje się automatycznym odpowiadaniem na wiadomości np. poczty email. Autoresponder działa też pod nazwą Autoreply – z angielskiego automatyczna odpowiedź. Z autorespondera najcześciej korzystają sklepy internetowe podczas zakupów online – informują np. o nieobecności pracowników w sklepie lub o zaproszeniu do subskrypcji newslettera. Mamy dwa rodzaje autoresponderów – jeden to autoresponder poczty elektronicznej, a drugi to autoresponder generujący automatyczne potwierdzenia, które pochodzą ze specjalnego oprogramowania sklepu. Jeśli użytkownik manualnie generuje odpowiedź, wtedy nie można tego nazwać autoresponderem.

Autouzupełnianie (ang. Autocomplete) jest to dynamiczne uzupełnianie przez komputer lub urządzenie mobilne informacji wprowadzanych przez użytkownika. Najczęściej autouzupełnianie są poszczególne wyrazy (np. w wiadomościach tekstowych), ale zdarzają się także programy biurowe, które bazując na predykcji, czy metodzie przewidywania zdarzeń, podpowiadają całe frazy. Autouzupełnianie wykorzystywane jest także przez przeglądarki WWW, które zapamiętują odwiedzane przez użytkownika adresy bądź formularze internetowe, czy w menedżerach plików, ale także dostępne są dla klientów poczty elektronicznej lub w powłoce systemów linuksowych. Autokorekta pierwotnie przeznaczona była dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ale współcześnie znajduje szerokie zastosowanie i ułatwia codzienną komunikacje oraz wprowadzanie tekstu.

AVCHD jest skrótem angielskiej nazwy standardu zapisu danych wideo – Advanced Video Codec High Definition (ang. zaawansowany kodek wideo wysokiej rozdzielczości). Standard ten został zaprojektowany głownie dla kamer cyfrowych, aby umożliwić zapis sygnału o wysokiej rozdzielczości, co przyczyniło się do rozwoju kompaktowych kamer z możliwością zapisu HD. AVCHD został opracowany i głoszony przez firmy Sony i Panasonic. W standardzie AVCHD do zapisu formatu wykorzystywany jest kode MPEG-4 AVC/H.264, dzieki któremu możliwa jest znacznie lepsza kompresja niż w innych formatach, AVCHD może być także utrwalony na różnych nośnikach danych, nie tylko na płytach DVD, ale także dyskach twardych. Ponieważ format ten jest stosunkowo nowy, obsługiwany jest głownie przez komputery osobiste wyposażone w odpowiednie programy oraz tylko niektóre odtwarzacze stacjonarne.

Termin AVI jest skrótem od „Audio Video Interleave” i jest to standardowy format zapisu dla systemu Windows. Format ten jest stosowany do przechowywania i odtwarzania sekwencji wideo. Pliki AVI składają się z kilku pojedynczych klatek,każda zawiera obraz i dźwięk. Ten format wideo został stworzony i opracowany przez firmę Microsoft i pozwala użytkownikom na optymalne łączenie danych audio i wideo, oraz przechowywania ich. Plik AVI może zawierać wiele ścieżek wideo, audio i ścieżek tekstowych. AVI to jeden z najbardziej popularnych formatów i jest on obsługiwany przez wszystkie programy multimedialne i odtwarzacze muzyczne.

Technologia AVIVO została opracowana przez firmę ATI i zastosowana w procesorach graficznych opartych na rdzeniu R520. Zadaniem AVIVO jest wsparcie odtwarzania wideo także w standardzie High Definition, platforma została zaprojektowana w celu poprawy jakości działania procesorów graficznych ATI przy jednoczesnym odciążeniu procesora. Dzięki technologii AVIVO karta graficzna przejmuje część zadań związanych z dekodowaniem wideo, poprawia jakość obrazu oraz filtruje szumy i zniekształcenia, a także wspiera odwzorowanie kolorów.

Może się to zdarzyć w przypadku smartfona, tabletu i komputera: Nic już nie działa. Żadne naciśnięcie przycisku, żadne dotknięcie ekranu, żaden ruch myszką nic nie robi. Urządzenie uległo „awarii”.

Awatarem możemy nazwać postacie wirtualne, które po zmianie niektórych atrybutów stają się podobne do prawdziwych ludzi. Na wielu internetowych portalach i w wielu grach użytkownicy prezentują się za pomocą awatarów, które wcześniej sami wg swoich potrzeb stworzyli. Przeżywają oni różne interakcje z innymi awatarami, za którymi kryją się także inne prawdziwe osoby. Awatar służy jako postać graficzna zastępująca żywą osobę w wirtualnym świecie. Awatar taki może być przedstawiony jako grafika, ikona lub postać 3D. Awatary 3D mogą być bardzo skomplikowane i ich animowane interakcje w bardzo realistyczny sposób budzą je do życia.