W informatyce terminem „instancja” określa się obiekt, który jest w czasie pracy przypisany tylko do jednej klasy. Instancja może przy tym przyjąć wyłącznie zachowania i stany, które są nadrzędne w danek klasie. Termin używany jest w programowaniu zorientowanym obiektowo, ale także w innych dziedzinach informatyki.