Częstotliwość – parametr ukazujący to, jak często zdarzenie cykliczne powtarza się w ciągu sekundy. Jednostka ta mierzona jest w hercach (Hz) z odpowiednimi prefiksami k – Kilo, M – Mega, G – Giga. Jest to pewna wielkość fizyczna, wskazująca liczbę cykli zjawiska okresowego, które występują w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc [Hz]. Częstotliwość 1 herca odpowiada wystąpieniu zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy.

Częstotliwość odświeżania monitora oznacza ilość obrazów, które powtarzane są na ekranie urządzenia wyjścia, na przykład monitora komputerowego. Częstotliwość można obliczyć mnożąc wszystkie widoczne klatki przez liczbę linii. Wartość częstotliwości monitorów lub telewizorów podaje się najczęściej w kilohercach (KHz). Przy czym w przypadku monitorów może dojść do ich uszkodzenia, gdy maksymalna częstotliwość odświeżania zostanie przekroczona.